INVENTAR

Ved innflytting vil en sjekkliste bli gjort tilgjengelig på din logg inn side. Denne må fylles ut samme dag som innflytting har funnet sted. I motsatt fall, anses boligen som godkjent. (Uten funksjonelle mangler eller større skader).

Sjekklisten viser i hvilken stand boligen var da leietakeren flyttet inn. Forelå det eksempelvis mangler da leietaker flyttet inn, er dette noe leietaker ikke skal erstatte ved utflytting. Leietaker må gjøre utleier oppmerksom på mangler for å forhindre eventuelle konflikter senere. Boligen skal være rengjort før leietaker flytter inn. Dersom det er avvik i forhold til renhold, må boligadministrasjonen informeres snarest, slik at servicekontoret kan rette opp det som eventuelt mangler.

Leietaker er ansvarlig for evt. møbler og annet utstyr som hører boligen til. Det er ikke adgang til å fjerne/bytte inventar eller gjøre endringer på boligens faste installasjoner (inkl. maling). Dersom du har egne møbler, må du selv påse at boligen ikke blir overmøblert, slik at de kommer i kontakt med varmeovn og begrenser rømningsmuligheter.

Leietaker er ansvarlig for sine medbragte møbler og at de ikke forringer skade på vegger eller gulv. For å unngå skade på gulv av tunge møbler som seng eller møbler som dras langs gulvet må man benytte filtknotter under beina på møbelet.

BILDER – OPPHENG AV BILDER

Bildeopphenging må kun skje på trelister som løper langs veggen. For boliger som ikke har trelister, må det benyttes egne bildekroker for oppheng.

BRANN

Brannslokningsapparat må ikke fjernes fra anvist plass. Leietaker har selv ansvar for å sette seg inn i branninstruks og varslingsrutiner ved brann. Skyldes brannårsaken uvøren bruk av varme og eller røyk, er leietaker selv ansvarlig for utgiftene ved brannutrykning. Det er strengt forbudt å fjerne eller tildekke branndetektoren! Brudd på dette vil medføre advarsel og gebyr – se prisliste.

RØMNINGSVEIER

Rømningsveier som inngangsparti og korridorer, må holdes fri for sykler, barnevogner og lignende.

Sykler skal parkeres på anvist sted. Sykler som står parkert andre steder, evt. i inngangsparti vil bli fjernet.

Dørmatter og gjensatte sko i korridorer er ikke tillatt.

RO, ORDEN OG OPPFØRSEL

Leietaker må overholde alminnelige norske lover og regler. Bruk av narkotiske stoffer er ikke tillatt. Dersom det oppdages at leiligheten er brukt i forbindelse med alvorlige lovbrudd vil leiekontrakten bli hevet umiddelbart.

Leietaker plikter til en hver tid å respektere hverandres arbeidsro. Etter kl. 23.00 alle dager skal det være ro i boligen og på eiendommen for øvrig. Det påpekes spesielt at musikkanlegg ikke må benyttes slik at det er til sjenanse for andre beboere, dette gjelder hele døgnet. Høytalere fra stereoanlegg må ikke plasseres direkte på gulv, men plasseres litt opp fra gulv- nivå. Boliganleggets ansvarshavende eller den vedkommende bemyndiger kan når det anses påkrevet, forlange at besøkende skal forlate bolig og eiendommen.

Oppstår det forstyrrende bråk eller høy musikk, ber vi deg ta kontakt med boligadministrasjonen i åpningstiden. Utenom åpningstid må du henvende deg til vektertjenesten på tlf; 90 12 39 52.

SKADEDYR

Fra tid til annen oppdages det skadedyr i Anker Studentbolig. Dersom du har mistanke om at det er skadedyr der du bor, ta kontakt med boligresepsjonen umiddelbart, som deretter vil sørge for relevant hjelp. Det er viktig at matavfall fjernes hver dag og at renhold og orden opprettholdes, for å begrense dette problemet.

Anker Studentbolig forbeholder seg retten til å foreta uanmeldte inspeksjoner vedr. renholdet.

SØPPEL

Avfall skal pakkes forsvarlig og kastes i containere plassert på området. Større kolli, skal bringes til søppelkromprimatoren som er plassert ved hus 2, innkjøringen til garasjeanlegget – venstre side – inngang fra Storgata. Blir avfall satt igjen andre steder, vil dette føre til bøter. Har du større gjenstander du ønsker å bli kvitt, kan du ta kontakt med boligadministrasjonen. Vedlikeholdsavdelingen er behjelpelig med å få dette kastet. Uten forutgående varsel, har utleier rett til å tilintetgjøre illeluktende gjenstander. Dette gjelder også for andre gjenstander som måtte representer en fare for leietakere eller eiendommen. Dersom reglement for søppeltømming ikke overholdes, kan utleier gebyrlegge leietaker, se prisliste.

RØYKING

Det er ikke tillatt å røyke i boligene eller på innendørs fellesareal. Brudd på dette vil medføre gebyr, se prisliste.  

GRILLING

Det er ikke tillatt å grille på området.

VARMEOVN                                                                                                 

Panelovner må ikke tildekkes og skal ha fri avstand på minst 30 cm.

VENTILASJON

Du ikke må tildekke til- og fralufts ventiler, da dette skaper ubalanse i andre boliger og falsk trekk fra dører og vinduer i egen bolig.

FELLESKJØKKEN

(gjelder for hybler i Storgata)

Det er inntil seks hybler på 18m2 som deler felleskjøkken i én korridor. Det er leietakernes ansvar at kjøkkenet ser rent og ryddig ut. På kjøkkenet er det satt opp en ukeplan, der alle har renholdsansvaret hver sin uke. Kjøkken og korridor skal rengjøres minimum 2 ganger pr. uke. Hvis leietaker ikke kan utføre renhold i egen uke, må leietaker selv avtale en bytteordning med en av naboene.

Felleskjøkken blir jevnlig inspisert av Anker Studentbolig. Hvis det er avvik i forhold til satt standard (se instruks for kjøkkentjeneste), foretas ny kontroll etter noen dager. Dersom renholdet etter andre kontroll ikke er tilfredsstillende, blir leietakeren som har ansvaret for renholdet den aktuelle uke belastet etter gjeldende priser, se prisliste.

Dersom en leietaker ikke benytter kjøkkenet, er en ikke fritatt for renholdsansvar på felleskjøkken. Dette ansvaret har hver enkelt leietaker som leier en bolig med tilknyttet felleskjøkken.

Dersom den hybelen som har vaskeuke er ledig, har alle leietakerne fellesansvar på kjøkken. Et skriv «Påminnelse om kollektivt renhold på felleskjøkken» vil bli sendt til deg og dine naboer e-post på mandagen i renholdsuken. Dersom renholdet ikke er tilfredsstillende, vil Servicekontoret foreta renhold, hvorpå alle leietakerne i korridoren vil bli belastet etter gjeldende priser, se prisliste.

RENHOLD I LEIEPERIODE

Leietaker er selv ansvarlig for renhold, orden og innkjøp av det som trengs for egen bolig.

RENHOLDSINSPEKSJON VED UTFLYTTING

Leietaker er selv ansvarlig for renhold av boligen ved utflytt. For de som er tilknyttet felleskjøkken omfatter renholdet også boligens skap i felleskjøkken.

Minst en uke før utflytting må leietaker selv avtale tid for renholdsinspeksjon. Dette bestilles på servicekontoret. Dersom inspeksjon ikke blir bestilt vil leietager bli belastet et gebyr pålydende 1500,-. I tillegg må det betales per time for ekstra renhold, se prisliste. Leietaker skal være tilstede ved avtalt inspeksjon.

ANDRE FORHOLD

Utleier har ved tilsyn av boligene rett til å kontrollere at beboerne av boligene er de faktiske leietakerne.

INTERNETT/KABEL TV

I alle boliger er det installert Internett modem, som er Canal Digitals eiendom. Leietaker er erstatningspliktig ved forvoldt skade/tap.     

NØKLER

Nøkler du får utlevert ved innflytting går til hovedinngang, korridor, bolig og postboks. Hvis du er uheldig og mister nøkkelen må du erstatte de(n). Se prisliste

OVERNATTINGSGJESTER

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil 14 dager én gang i løpet av en kontraktsperiode. Leietaker må selv være tilstede under besøket. Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk selv om de er under 14 dager.

VEKTERTJENESTEN

Vektertjenesten vil ved alle henvendelser til våre leietakere, spørre om legitimasjon.

PARKERING

Biloppstillingsplass kan leies hos Q Park. All parkering på området uten parkeringstillatelse er ikke tillatt.

INNRAPPORTERING AV FEIL OG MANGLER

Leietaker melder selv ifra om feil og mangler via vår nettside–

www.ankerstudentbolig.no – Dinside – melde feil på bolig.

Ved innrapportering av feil og mangler, gis det automatisk tillatelse til at representant(er) fra vår vedlikeholdsavdeling, kan gå inn i boligen for og utbedre dette.

INTERNFLYTTING

Søknad om internflytting sendes via vår nettside: www.ankerstudentbolig.no – Dinside – Kontrakt – Søk om bytte. Vi tillater ikke internflytting i perioden 1. juli – 30. september, og vi tillater kun en internflytting i løpet av din botid. Det må betales husleie for begge boligene i perioden disse disponeres, det gis minimum 2 flyttedager – maksimum 4.

KONTROLL AV BOLIGER

Utleier har plikt til å kontrollere hvem som bor i boligene. Ved en slik beboerkontroll har leietaker plikt til å fremvise gyldig legitimasjon til kontrolløren.

INKLUDERT I LEIEN

Internett, strøm, trappe- og korridorvask, vaktmestertjeneste og vektertjeneste er inkludert i leien.

PURREGEBYR

Gebyr for ubetalt faktura er kr 65,-

FORNYELSE AV KONTRAKT

Gjøres i mai hvert år innen gitte frister. Informasjon blir sendt ut i forkant av dette. Overholdes ikke fristen blir boligen tildelt annen søker. Vi gjør oppmerksom på at fornyelse av kontrakt er betinget av at du skal fortsette studiene, og at du i inneværende kontraktsperiode ikke har misligholdt leieavtalen.